Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

Thơ Thuyên Huy và bài GT của Nguyễn Cang

                                      NGÖÔØI ÔÛ LAÏI  CHIEÀU  BA  MÖÔI
            (Nhôù moät ngöôøi teân ÑTL ñaõ cheát trong traän chieán chieàu ba möôi ôû Traø Cao)
1

Naéng chia nöûa sôïi toùc saàu

Ai veà tìm thuôû ban ñaàu môùi quen

Chieàu ba möôi phoá khoâng ñeøn

Chôï beân soâng vaéng buoàn len leùn chôø

Coång nhaø em voäi kheùp hôø

Nuï cöôøi cuûa thuôû laøm thô ñaâu coøn

Theo nhau khoâng troïn loái moøn

Maát nhau thoâi cuõng nöûa ñôøi traàm luaân

Chieàu ba möôi ñoù thoâi ñöøng .

 2

Cuoái vöôøn troå nuï taàm xuaân

Em theo ai ñoù ngaäp ngöøng böôùc hoa

Taøn ñoâng trôøi ñaát chia xa

Veà ñaây nhaët caùnh mai giaø ñôøi sau

Chieàu ba möôi ö töï buoåi naøo

Chaên ñôn thoâi moäng ban ñaàu vôõ tan

Quaïnh hiu neán thaép ñoâi haøng...

Thuyeân Huy


 THAÙNG CHAÏP  VEÀ  TRAÂM VAØNG QUEÂ NGOAÏI
            (Vieát nhôù ngoaïi ngaøy coøn soáng ôû Traâm Vaøng, Goø Daàu Haï)

 Thaùng Chaïp

Theo meï veà queâ ngoaïi

Ñöôøng ñaát moøn vaãn daøi nhö naêm ngoaùi

Cuïm mai ñaàu muøa

Ñaâu ñoù nôû löa thöa

Trôøi beân naøy cuoái ñoâng cuõng coøn möa

Möa nheø nheï

Nhö nhöõng saùng theo meï ra chôï quaän

AÙo môùi quaàn thôm

Luùng ta luùng tuùng

Meï daét tay, con ríu rít noùi cöôøi

Nhaø ngoaïi ngheøo beân maáy daõy muøng tôi

Khoùi beáp chieàu vöông toùc ngoaïi giaø baïc traéng

Ngoaïi oâm con vaøo loøng

Con  ñoøi aên côm

Canh caù treâ rau ñaéng

Meï cöôøi gioøn theo tieáng ngoaïi maéng yeâu

Con ñi roài

Chaéc ôû nhaø rau caûi buoàn thiu

Maáy con caù lia thia cuõng buoàn bieáng loäi

Muøng moät Teát

Con khoanh tay möøng tuoåi

Meï ngheøo ngoaïi cuõng ngheøo

Neân coù gì ñaâu

Ngoaïi cho con traêm nuï hoân ñaàu

Ngaøn naêm vaãn nhôù

Boâng vaïn thoï vaøng moät söông hai naéng

Quaïnh queõ moät ñôøi

Ngoaïi cuõng moät naéng hai söông

Thöông quaù ngoaïi giaø thöông caû bôø möông

Coù con caù loøng tong

Ñoùi loøng ræa boâng suùng uùa

Gioù haét gioù hiu

Gioù luoàng buoàng cau môùi troå

Ngoaïi taäp con vieát vaàn vôùi möïc moàng tôi

Mai roän raõ ñoùn xuaân

Thaùng Chaïp buøi nguøi

Theo meï veà beân nhaø

Ngoaïi aüm con ra ñaàu ngoõ

Con oâm chaân meï khoùc goïi ngoaïi hôûi ngoaïi ôi

Daõy moàng tôi xanh im laëng ngaäm nguøi

Thaùng Chaïp naêm sau

Ngoaïi khoâng coøn nöõa

Maáy taøu cau khoâ

Khoâng coøn ai nhoùm löûa

AÀu ô meï ru con nguû luùc chieàu hoâm

Maát ngoaïi roài

Rau ñaéng heát coøn thôm

Trôøi thaùng Chaïp

Thuyeân Huy


Thể theo lời yêu cầu của một số bạn đọc muốn biết thêm về Thuyên Huy,tác giả truyện ngắn "Nơi dòng sông lẻ bạn" và "Những vần thơ quê hương"; tôi, Nguyễn Cang, xin được hân hạnh giới thiệu cùng  thân hữu, bạn đồng môn THTN, đồng môn SPSG, một người bạn mới ( mới nối liên lạc được) là cựu học sinh THTN. Bạn Thuyên Huy ( bút hiệu) vừa là một nhà giáo , dạy tiếng Việt cho "Trường ngôn ngữ Victoria" (Victorian School of Languages ) ở Úc, vừa là một người viết văn, làm thơ. Những bài thơ, truyện ngắn bạn viết, đọc nghe thật cảm động,ngậm ngùi , luyến tiếc một thời tuổi trẻ đã qua. Những địa danh cũ ở quê nhà TN, được bạn dùng làm nền cho những sáng tác thơ , truyện ngắn, truyện dài, khiến người đọc như thấy lại cảnh cũ người xưa đâu đó hiện về; nó gần gũi , thân thương biết chừng nào! Bạn nào muốn tìm về kỷ niệm hoặc trao đổi thơ văn , xin liên lạc với bạn Thuyên Huy  ở địa chỉ email: pham.ngdinh@yahoo.com    
          Sau đây là vài nét chính về cuộc đời tác giả :
Thuyên  Huy (tên thật là Phạm nguyên Định)
Sinh quán: Gò Dầu Hạ,
Sống vài năm lúc nhỏ ở chợ Bến Cầu, Long Thuận
Rồi chợ Trà Võ, Thạnh Đức.
1962-1969: Trung học công lập Tây Ninh
1969-1971: Trường Sư Phạm Sài Gòn - khóa 8
1971-1974: Học viện Quốc Gia Hành Chánh
1974 cho tới 30/04/1975: làm việc tại tỉnh Kontum
Hiện định cư tại Úc châu. Thời gian đầu cắp sách đi học lại.
Hoạt động văn nghệ: tập làm thơ viết văn từ thời trung học.
Sách đã xuất bản bằng tiếng Anh: 1/ Where The Happiness Begins - Athena Press London 2003
2/ The Lonely Communist Man - Universe Publishing House New York 2009
Chưa xuất bản : truyện dài tiếng Việt: Bất Chợt Thu Về Đầu Hạ và tập thơ: Phía Bên Trời Quên Mưa. 2 nhận xét:
1.             http://img2.blogblog.com/img/b36-rounded.png
Thuyên Huy học TH-TN niên khóa 1962-1969, chàng trai hào hoa,phiêu lãng ngày còn đi học....Ngở không còn gặp lại...Thế mà" Chiều xuống, Quê nhà đâu đó tá? Bên sông khói tỏa, não lòng ai..."
2.             http://img2.blogblog.com/img/b36-rounded.png
Thuyên Huy và ĐTL, hai người bạn học, cùng sở thích làm thơ...Tuy nhiên, khác nhau về số phận....ĐTL đã mất, trong chiên tranh, tại Phước Chỉ...bỏ lai người yêu, thời đi học.." chăn đơn thôi mộng ban đầu vỡ tan"...thời gian tàn phai. để rồi..." Em theo ai đó ngập ngừng bước hoa"....Thuyên Huy đã khóc bạn..." Quạnh hiu nến thắp đôi hàng"


   

Ta không hiểu hết trái tim mình :Tịnh Tâm Dajiyuan

Buông b hết nhng vng nim và quan nim chp trước, tâm thái s tr nên vui v bi vì bn không còn phi mang theo nhng quan nim nng n, thanh lý nhng th rác rưởi trong tâm s giúp bn khai m không gian v tâm linh (nh chp bi Lý Sa)
Cuc sng luôn đi kèm vi tiếng cười và nước mt, được thúc đy bi cm xúc, và b hãm vào trong mt v kch được chun b trước vi nhng nim vui vô thường. Dc vng được đáp ng đy đ thì cm thy hnh phúc, không đt được thì phn ut, bt bình. B chp trước dn đng đến ăn không ngon ng không yên. Kỳ thc đt được nhng th nhân gian thì đã sao ? Có th gi được mãi mãi không ? Đến khi cao tui ri đi, ch có th mang theo s cô đơn trng rng và nui tiếc mà thôi. Con người có th nm gi được vn mnh ca mình không ? Tt c đu đã có đnh s, tr khi tu luyn chính pháp, hoc là làm ác mt cách vô đ, ch sinh mnh là hoàn toàn không có cách nào ci biến được.
Có mt hôm, bn hi tôi: “Tôi đã rt hnh phúc ri, nhưng tôi vn không th không bun, đó là vì sao ? L nào nim vui ca tôi không phi là s vui v ca trái tim tôi? Nếu vy s vui v trong tâm tôi nó s biu hin như thế nào ? Tôi đã suy nghĩ trăn tr rt lâu nhưng vn không th tìm được đáp án ”
Có lúc bn đã nói vi tôi thế này “Trái tim tôi ti sao c luôn cm thy mt mi ? Trước gi tôi vn luôn là người bt kh chiến bi. Tôi trước gi đu không bao gi b chu thit, luôn chiếm thế thượng phong mà !”.
Tâm ca chúng ta, kỳ thc bn không h hiu gì v nó, mc dù nó ln lên trong thân th ca chúng ta. Có nhng lúc bn cm thy rt vui vì được giành thế thng, đt được nhng th tt, nhưng tâm ca bn li cm thy rt khó chu, như kiu hn bay phách lc. Bi vì tâm ca chúng ta hiu rõ mt đo lý, đt được bao nhiêu thì s mt đi by nhiêu. Chúng ta trong quá trình tranh đu, không cn biết là k thng hay người thua, trong tâm đu s lưu li mt vết thương ln hoc nh.
Ph n thường hay nghĩ: Tôi làm thế nào đ xinh đp, và xinh đp hơn na ? Trong tâm ca chúng ta có bao nhiêu vết thương, khuôn mt chúng ta s có by nhiêu nếp nhăn. Bn vn c nghĩ rng đó là kết qu ca nhng năm tháng tui tác; Còn đàn ông thì hay nghĩ: Làm sao đ tôi có được thêm nhiu tin ca và vinh quang. Nhưng thc tế, nhng lúc mà chúng ta đt được càng nhiu tin bc bt chính, cũng chính là lúc mà chúng ta cm thy trong tâm mt đi càng nhiu s bình an.
Khi mà tôi tĩnh tâm li đ nghĩ v nhng vn đ này, tôi đt nhiên minh bch, kỳ thc nhiu khi chúng ta không hiu trái tim ca chính mình. Khi mà tôi cm thy mãn nguyn, thì li là thi khc mà tâm tôi cm thy b tn thương, bi vì tâm ca tôi và tôi là hoàn toàn trái ngược nhau. Biu hin bên ngoài có v là hnh phúc, nhưng đó không phi là nim vui xut phát t bn tính cho nên nó không phi là nim vui thc s.
Khi mà tôi dương dương t đc vì đã chiếm được li ích bng vic hãm hi người khác, là lúc tôi cm thy trái tim mình như đang khóc vì b tn thương. Lúc đó trái tim tôi nói vi tôi: “Không qun là lý do gì, không được phép làm tn thương đến người khác”; Khi tôi không ngng tìm li và khuyết đim ca người khác,  dùng nhng li l sc nhn đ làm đau người khác, tâm ca tôi nói vi tôi: “hãy sng bng tt c tình yêu thương, dù rng bn không làm mt điu gì c, s tn ti ca bn chính là mt kỳ tích”. Khi mà chúng ta không ngng ch trích người khác, tâm ca chúng ta s nói vi chúng ta rng “Ch trích là mt con dao hai lưỡi, làm b thương người khác cũng làm b thương chính mình”.
Nhiu lúc, bn nht đnh cm thy mình tht lương thin, nhưng khi chúng ta bên cnh nhng người khác, chúng ta có th không làm tn hi người khác không ? Dù là gia nhng người thân vi nhau ? Rt ít người tng nghĩ, tôi làm thế nào đ thu hiu được người khác, làm sao đ ngày càng yêu quý và trân trng người khác.
Tâm ca chúng ta hiu được s t tư ca chúng ta, nhưng chúng ta li không hiu được s lương thin ca tâm mình. Nhiu lúc, chúng ta trong mê m nếu có th hi được tâm ca t mình, chúng ta s không còn b hn bay phách lc mt ln na.
Nhiu lúc bi vì chúng ta không hiu trái tim ca mình, cho nên khiến cho tâm phi chu tn thương. Như thế thân th ca chúng ta cũng không có ch nào đ đi. Cho dù chúng ta có th hiu được mt chút đo lý, nhưng khi mà li ích được mt ngay trước mt, chúng ta liu có th buông b không, dùng thin mà đi đãi vi bn thân và người khác không, có th làm được thì tâm s cm thy vui v, nim vui này cũng s gây nh hưởng ti người khác.
Hãy th c gng đ hiu trái tim ca chính mình, chúng ta mãn nguyn không có nghĩa là tâm chúng ta mãn nguyn; chúng ta vui v không nht đnh là tâm chúng ta vui v. Ch khi nào ni tâm ca chúng ta tr nên vui v, chúng ta mi có th đt được hnh phúc và vui v đích thc.
Cái được chân chính li là buông b ch không phi đot ly, buông b hết nhng vng nim và quan nim chp trước, tâm thái s tr nên vui v bi vì bn không còn phi mang theo nhng quan nim nng n, thanh lý nhng thc rưởi trong tâm s giúp bn khai m không gian v tâm linh. Đến đây cui cùng chúng ta cũng đã hiu được tâm ca chính mình, đt nhiên minh bch được nhng điu ca người hiu biết, vì sao h buông b nhng li ích và s hưởng th trước mt, tu tâm đon dc, đ sng mt cuc sng thanh nhàn. H là nhng người hiu rõ v tâm mình nht, càng buông b được nhiu nhng th không th buông b, thì s càng tiến nhanh hơn đến s vĩnh hng ca sinh mnh.
Buông b tư dc, vô tư vô ngã. Buông b nhng gánh nng trong tâm, bn s đt được s thông trit và trong sáng ca tâm. Hiu rõ vn vt và thu t c nhng điu nh nht. Đó chính là s đy đ và vui v ca tâm, bn thân bn mi có th thc s làm ch, mi có th hiu được ngôn ng ca trái tim, mi có được s t do ca tâm hn.