Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

Lịch 2014

                          Calendrier Août 2014
 
Lundi
Mardi
Mercredi
JeudiVendrediSamediDimanche
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Đây là lần duy nhất bạn thấy hiện tượng này trong cuộc sống của bạn (823 năm một lần)                         
        Lịch tháng 8 năm 2014
Tháng Tám, năm tới, sẽ có 5 ngày thứ Sáu, 5 ngày thứ Bảy và Chủ Nhật 5. Điều này xảy ra chỉ một lần mỗi 823 năm. Trung Quốc gọi đó là "túi bạc đầy đủ. " Vì vậy: gửi tin nhắn này cho bạn bè của bạn và trong bốn ngày bạn muốn làm bạn ngạc nhiên. Dựa trên Trung Quốc Phong Thủy. Ai không truyền tải thông điệp ... Có thể tìm thấy bản thân họ nghèo.
                                          *
Le mois d'août de l'année prochaine, comptera 5 vendredis, 5 samedis et 5 dimanches.
Cela n'arrive qu'une seule fois tous les 823 ans.  Les Chinois appellent ça 'Argent plein les poches'.
Donc: envoyez ce message à vos amis et dans 4 jours l'argent vous surprendra.
Basé sur le Feng Shui chinois.  Celui qui ne transmet pas le message ... peut se retrouver paumé...
ce qui n'est pas du tout amusant...


This is the only time you see this phenomenon in your life.
 
                                     Calendar August 2014 
August, next year, will have 5 Fridays, 5 Saturdays and 5 Sundays. This happens only once every 823 years. The Chinese call it 'Silver pockets full. " 

So: send this message to your friends and in four days money will surprise you.
Based on Chinese Feng Shui. Whoever does not transmit the message ... May find themselves poor.
Good luck!
HX & My Lệ
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét