Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2015

Thơ Ngu Uyên

                 
              Ñoaïn cuoái moät chuyeän tình

              

               Nhất định năm mười không phải Anh
               Ơn trời ác mộng sẽ qua nhanh
               Bao nhiêu đau khổ xin gom lại
               Để nhẹ lên vai kẻ độc hành !

               Còn nhớ hôm nào ta tiễn nhau ?
               Anh đi lên núi em đồng sâu
               Nhớ thương một chút bàn tay chạm
               Thắm thoát thời  gian buộc cánh sầu !

               Đoạn cuối tình yêu như thế sao ?
               Tim em như vỡ. Hỏi Trời cao :
               Ai xui thế sự buồn như vậy ?
               Để mất Hùng Anh, Nhạt Má Đào ?!!

                                    07/10/2014   Ngu uyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét