Thứ Ba, 20 tháng 10, 2015

How Do I Love Thee và Bài Dịch Ý


           HOW DO I LOVE THEE?
             How do I love thee? Let me count the ways.
             I love thee to the depth and breadth and height
My soul can reach, when feeling out of sight
For the ends of being and ideal grace.
I love thee to the level of every day's
Most quiet need, by sun and candle-light.
I love thee freely, as men strive for right.
I love thee purely, as they turn from praise.
I love thee with the passion put to use
In my old griefs, and with my childhood's faith.
I love thee with a love I seemed to lose
With my lost saints. I love thee with the breath,
Smiles, tears, of all my life; and, if God choose,
          I shall but love thee better after death.
            Elizabeth Barrett Browning
          DỊCH THOÁT:
        TÔI YÊU EM ĐẾN THẾ NÀO?
Em biết tôi yêu đến thế nào?
Yêu em t thp đến tng cao.
Yêu em rng m tim tìm đến,
Trn c tình trao thm dt dào.

Em biết tôi yêu đến thế nào?
Yêu hết cuc đi, hết lc trao.
Đem c ti cn trong cuc sng,
Trao c vì em cũng chng nao.

Em biết tôi yêu đến thế nào?
Âm thm t nguyn tm tình nhau,
Dưới ngn đèn m, dương sáng ta.
C khi tình yêu trn gi trao.

Em biết tôi yêu đến thế nào?
Tm lòng trong sch mãi ngàn sau.
Tình yêu trong sáng như chân lý,
Như tui ngây thơ sc bt trào.

Gi nói cho em hiu tm lòng,
Em là hơi th đi ch trông.
Trn c n cười cùng l nh,
Không em nào khác cuc đi không.

Din t làm sao trn tm tình,
Bng li không đ sc bình sinh.
Nếu phi cuc đi sang ngõ cui,
Tình luôn gi mãi trn tâm mình.

                        HỒ NGUYỄN (Cali, USA)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét