Thứ Hai, 23 tháng 7, 2018

Những Bài Thơ Thơ Thuận Nghịch về THIỀN của TS.Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân và Bài Họa MXT
Tu Tâm, Dưỡng Tánh


Đọc Xuôi:

Tu dưỡng thắm hoa, đầm nở sen;
Ngộ nhàn nên giải được cuồng điên.
Mù tăm dạ tối ... đời mê muội;
Sáng láng lòng vui... kiếp tĩnh yên.
Nhu tánh...bỡi trau dồi đức hạnh;    
Ác tâm... do rước chuốt ưu phiền.
Thù căm bỏ xóa: đường con chọn;
U tịnh nhập thiền...cõi thánh tiên.

Đọc Ngược:


Tiên; thánh; cõi thiền nhập tịnh u;

Chọn con đường: xóa bỏ căm thù.

Phiền ưu chuốt rước...do tâm ác;  

Hạnh đức dồi trau...bỡi tánh nhu.

Yên tĩnh kiếp vui ...lòng láng sáng;

Muội mê đời tối...dạ tăm mù.

Điên cuồng được giải nên nhàn ngộ.

Sen nở đầm hoa thắm...dưỡng tu.


Họa : Thiền   (Đọc Xuôi) 
Tu tâm trọn đóa đẹp hoa sen
Phật tánh còn đâu lại trở điên
Mù hỏa bắn tin nghe ngộ thiệt
Vượt biên qua thoát trốn, trời yên
Nhu, cương phải lẽ theo thiền định
Loạn lạc cô thân mắc nợ phiền
Thù phụ chất chồng thêm quỉ quái
U âm rừng lá rậm sa tiên

MXT

Họa : Thiền   (Đọc Ngược)

Tiên sa rậm lá rừng âm u
Quái quỉ thêm chồng chất phụ thù
Phiền nợ mắc, thân cô, lạc loạn
Định thiền theo lẽ phải cương, nhu
Yên trời trốn thoát qua biên vượt
Thiệt ngộ nghe tin bắn hỏa mù
Điên trở lại, đâu còn tánh Phật
Sen hoa đẹp đóa trọn tâm tu

Mai Xuân Thanh
Ngày18 tháng 07 năm 2018


Bài Xướng THIỀN TU

Đọc Xuôi :

Tu thiền nẻo đạo nhập tòa sen,
Phật pháp chân như diệt đảo điên.
Mù mịt sắc hoa nhầu ảo mộng,
Sáng tươi mầu nắng tỏa bình yên.
Nhu tình tạo trí an thân định,
Loạn khí sanh lòng động não phiền.
Thù hận chính ma hờn oán quỉ,
U nhàn tĩnh lạc cực thiên tiên.

Đọc Ngược :

Tiên thiên cực lạc tĩnh nhàn u,
Quỉ oán hờn ma chính hận thù.
Phiền não động lòng sanh khí loạn,
Định thân an trí tạo tình nhu.
Yên bình tỏa nắng mầu tươi sáng,
Mộng ảo nhầu hoa sắc mịt mù.
Điên đảo diệt như chân pháp Phật,
Sen tòa nhập đạo nẻo thiền tu.

Nhật Hồng Nguyễn-Thanh-Vân

THIỀN ĐỨC

Đọc Xuôi :


Thiền hỡi, thiền ơi… thiền hỡi thiền !
Sắc không, không sắc, rõ căn nguyên.
Duyên sanh khởi dứt, trời lưu chuyển,
Nghiệp tạo trầm luân, bể đảo điên.
Phiền lụy nẻo ma, tầm ảo ảnh,
Sướng vui đường đạo, ngộ mê thuyền
Uyên thâm diệu lý, chân như Phật
Thiền đức chính tâm, định ảo huyền


Đọc Ngược :


Huyền ảo định tâm, chính đức thiền,
Phật như chân lý, diệu thâm uyên.
Thuyền mê ngộ đạo, đường vui sướng,
Ảnh ảo tầm ma, nẻo lụy phiền.
Điên đảo… bể luân trầm tạo nghiệp,
Chuyển lưu… trời dứt khởi sanh duyên.
Nguyên căn rõ, sắc không, không sắc,
Thiền hỡi, thiền ơi… thiền hỡi thiền ! 

Nhật Hồng Nguyễn-Thanh-Vân


THIỀN CA

Đọc Xuôi :

Ta hỏi người đâu Phật có tâm ?
Phật tâm, tâm Phật, biết sao tầm ?
Ma tình nghiệp quả đường sâu thẳm !
Phật tánh nhân duyên cõi diệu thâm.
Hoa nở nhụy thơm nồng sắc thắm,
Gió đưa mùi ngát tỏa hương trầm.
Ca thiền ngộ đó… hồn vô tướng,
Ta hỏi người đâu Phật có
tâm
Đọc Ngược :

Tâm có Phật đâu người hỏi ta ?
Tướng vô hồn đó… ngộ thiền ca.
Trầm hương tỏa ngát mùi đưa gió,
Thắm sắc nồng thơm nhụy nở hoa.
Thâm diệu cõi duyên nhân tánh Phật,
Thẳm sâu đường quả nghiệp tình ma !
Tầm sao biết Phật tâm, tâm Phật ?
Tâm có Phật đâu người hỏi ta ?
Nhật Hồng Nguyễn-Thanh-Vân

THIỀN NGÂM

Đọc Xuôi :


Tu tầm đạo học quyết thành tâm,
Tịnh trí nhàn thân tạo đức âm.
Thơ phú vịnh ngâm thiền diệu ảo,
Tửu ca hòa ngộ định sâu thâm.
Tơ vương mộng nở sen vàng Hạ,
Trúc gợn hồn mơ liễu thắm Xuân.
Thờ thẩn gió Đông cười phủ tuyết,
Thu đùa nắng diệt sắc vô mầm.


Đọc Ngược :


Mầm vô sắc diệt nắng đùa Thu,
Tuyết phủ cười Đông gió thẩn thờ.
Xuân thắm liễu mơ hồn gợn trúc,
Hạ vàng sen nở mộng vương tơ.
Thâm sâu định ngộ hòa ca tửu,
Ảo diệu thiền ngâm vịnh phú thơ.
Âm đức tạo thân nhàn trí tịnh,
Tâm thành quyết học đạo tầm tu.


Nhật Hồng Nguyễn-Thanh Vân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thơ Ngu uyên : Trăng Thu

     TRĂNG THU Trăng thu đủng đỉnh qua vườn Chén trà hỏi bánh người thương đâu rồi ? Gió thu lùa vạt mây trôi Để trăng in đậm dáng người phư...