Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2016

THE GIFT OF LOVE By James R. Greene and Sandra Ann Cauley.


THE GIFT OF LOVE
There was a time I lived in sorrow and dread,
My heart was so black and my soul was dead.
You came into my life with a heart full of love,
As though you were a sweet angel,
Sent down to me from heaven above.


The softness of your true love,
Laid all my turbulence to rest.
You helped bring out those qualities
Which I needed to be my best.


With all that you gave and inspired in me,
And such gentle sweetness and kindness you showed.
Forever brought me out of the bleak darkness,
Soon magically within me; a bright light glowed.


So much in life, had been invisible to me,
No one ever before you, was able to help me see:


The beauty within myself,
The beauty within others,
The beauty when the sun shines.
The beauty that's felt wherever I go.


The beauty in the clouds above,
The beauty in the night sky.
The beauty in all things big and small,
The beauty in the young and the old.


The beauty in all of nature that surrounds me,
The beauty that shall be in my life always.
The beauty that the Lord has given to me,
Thus becoming the person that God meant me to be.


This, the given gift of light and unconditional love,
That you have so strongly instilled within my mind's eye,
Is so special, and is truly my Dear, A treasured memory of love,
That inspired wings to fly.

By James R. Greene and Sandra Ann Cauley.PHỎNG DỊCH:

              TẶNG VẬT TÌNH YÊU

Lúc tôi sng trong đau bun, kinh hi,

Trái tim tôi đen ti chết dn dai.

Anh đến tôi đem tim trãi nng say,

Thiên đường đến anh Thiên thn gieo mng.

Nét d
u ngt tình yêu chân tht - rng,

Được đưa t vùng thoáng rng mông khơi.

Anh giúp tôi trao phm hnh tuyt vi,

Tôi tha thiết thy thành đi tuyt ho.


V
i nhng th anh cho tôi kho bo.

Nhng ngt ngào tt đp vn anh trao.

Mang cho tôi ra khi đám đen bao,

Như phép thut, ngun sáng trào cháy rc.


Nim vô hn thy trong đi bn cht,

Chưa có ai ngoài anh thc giúp tôi:
V
đp nay thy n cha trong tôi,

C v đp trong cuc đi k khác.


V đp sáng khi mt tri chiếu sc,

Đp chan hòa trong khp hướng tôi đi.
Đ
p ngay trong đám mây ph bao trì,

Đp sáng chói trong đêm âm ti.


Đp ln nh vô vàn đang đi ti,

Tr son thơ hay các đng cao niên.

Đp thiên nhiên bao ph tht vô biên,

Nét đp c cuc đi luôn th hin.


Đp Thượng Đế ân ban cho miên vin,

Tôi thành người Thượng Đế giúp riêng thôi.

Ngun sáng yêu vô điu kin… tuyt vi!

Anh đã mnh trao cho tôi vng chãi..


Quà đc bit, chân thành anh chuyn ti,

c kia, tng vt tri tình yêu.

Giúp cho tôi kho quý báu m miu,

To sc mạnh cho cánh diu bay bng.
                                          HỒ NGUYỄN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét