Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2016

VịNH CÂY THÔNGCây Thông 1:
Thi hng nghe reo xúc cm không?
Đó là khúc nhc ca đi thông.
Lá kia tuy nhuyn, luôn hòa gió,
Cành n du thon, vn chu dông.
Bùn bn hơi xông, xa vũng sui,
Nước dơ mùi bc, tránh ven sông.
Cây thông biu tượng người Quân T,
T mc trên cao, khi phi trng.
Cây Thông 2:
Cây gì reo gió, nh hay không?
Tùng bách cùng chung h vi thông.
Nóng cháy xem thường như nng m,
Giá băng coi nh ta mưa dông.
Th thành chng thích, cư đi núi,
Bùn nước không ưa, lánh rung sông.
Quân T tôn vinh làm biu tượng,
Quý yêu thiên h s vun trng. 
Cây Thông 3:
Có nh âm reo do y không?
Mây bay ve vut đnh đi thông.
Lá xanh run ry khi mưa gió.
Cành nhuyn đong đưa lúc bão dông.
Băng giá, vn tươi bên dc núi,
Nóng thiêu, luôn mát trin sông.
Cây Thông cao quý trang Quân T,
Thích mc trên cao, nếu mun trng.
                                             KHÔI NGUYÊN


HỌA: THÔNG VẸN VỮNG
Chng chõi can trường gia cõi không,
Hiên ngang chính trc ging dòng “thông”.
Mưa dm sét n không nao núng,
Búa b tri nung chng thoát dông.
Lnh rét chng chăn bông gng chu,
Tri u sao vng trn tình sông.
Can trường mt ging cây tròn vn,
Chng qun công ai khéo chn trng.
                                            HỒ NGUYỄN


VŨ KHÚC ĐỒI THÔNG
Học võ Judo vũ khúc không ?
Trên đồi đất trống giữa ngàn thông.
Ngo kêu vi vút hòa trong gió,
Liễu réo đong đưa chịu bão dông.
Huấn nhục thao trường bên dốc núi,
Rèn gan tập luyện cận bờ sông.
Rừng xanh giá rét cây thông đứng,
Cương thổ hoang vu mấy thuở trồng.
MAI XUÂN THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét