Thứ Tư, 18 tháng 11, 2015

Thành Phố Buồn

Kính tặng bài Thơ THÀNH PHỐ BUỒN, kỷ niệm Paris một đêm tang tóc (Friday, Nov 13, 2015).
Hồ Xưa
__________

TOWN OF SAD
I'm walking the sidewalk,       
in the middle of town.             
My head is quite heavy,
it's pointing straight down.
I do not wish,
to look straight ahead.
My body and mind,
just feels beyond dead.
An intersection,
I finally reach,
where I'm welcomed,
with a horrible screech.
Right or left,
I'm asked to choose.
But I continue along the sidewalk,
change I refuse.
My sidewalk is covered,
with sorrow and dirt.
I'm loyal to this street,
it's simply called hurt.
As I continue,
my pain sadly grows.
The shoes I'm wearing
are called blue woes.
There seems like there's no end,
or slight hope in sight.
This lonely town,
forever has night.
It's just so difficult,
for me to leave.
As I raise my head,
I cannot believe.

A rusty sign,
with the name of the town.
It reads, "Sad",
and it's pointing straight down.
                               DANA BROWN

THOÁT HỌA:
          THÀNH PHỐ BUỒN.
Tôi lc lng trên v đường thành ph.
Óc nng trì cúi gc hướng hư vô.
Không mun nhìn v phía trước mơ h.
Thân và óc bao ph m ý chết.
Đến ngã tư chn li đi r lch,
Trái hay sang tiếng nhc ht âm hn.
             Nhưng chi t chn ly góc bôn chôn.
Tôi tiếp thng trên li còn đi mãi.
Li tôi chn đy ni đau n tri.
Tôi trung thành con đường phi nên đi.
Ni đn đau không được nghĩ là gì.
Khi tiếp bước kh dâng cao kinh d.
Vi du ch là ni bun y m.
             Đôi giày mang màu xanh r kh đau.
             Đường không phân cha hy vng dâng trào.
             Thành ph vng nhc xuyến xao mt do.
 
             Tôi khó biết mà tìm đâu bến to.
Ngng đu lên nim tin vn không còn.
             trong tôi vng tình nghĩa sc son,
Lòng chân tht ging li mòn xưa cũ.
                                  
             Tên thành ph trên bng đường r,
             Vết năm hn hình nét cũ phai khuôn.
Bng ngn ngơ gc cui thp tay buông,                                 
             Trn nét ch THÀNH PHỐ BUỒN rõ hin.
                                 HỒ NGUYỄN (14-11-15)
1 nhà hàng ở TP. Paris bị bom ngày 13/11/2015.Ảnh: Từ Google

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét