Thứ Năm, 21 tháng 4, 2016

CÕI VÔ HÌNH (METAPHYSICS) - Tài Liệu do Võ kim Thoan và Hồ Nguyễn sưu tầm

                       
                                   _______________
       Hamud là mt pháp sư có kiến thc rt rng v cõi vô hình. Khác vi nhng đo sĩ phái đoàn đã gp, ông này không phi người n mà là mt người Ai cp. Ông ta sng mt mình trong căn nhà nh, xây da vào vách núi. 
       Hamud không h tiếp khách, nhưng trước s gii thiu ca bác sĩ Kavir, ông bng lòng tiếp phái đoàn trong mt thi gian ngn. V pháp sư có khuôn mt gy gò, khc kh và mt thân hình mnh khnh. Ông ta khoác áo choàng rng và qun khăn theo kiu Ai cp.

                     

Giáo sư Evans-Wentz vào đ:
- Chúng tôi đ
ược biết ông chuyên nghiên cu các hin tượng huyn bí…
Pháp s
ư thn nhiên:
- Đúng th
ế, tôi chuyên nghiên cu v cõi vô hình.
- Nh
ư thế ông tin rng có ma…
V
pháp sư nói bng mt ging chc chn, qu quyết:
- Đó là m
t s tht. Không nhng ma qu hin hu mà chúng còn là đi tượng nghiên cu ca tôi.
- B
ng c nào ông tin rng ma qu có tht?
- Kh
p nơi trên thế gii đu có các giai thoi v ma, vì con người thường s hãi cái gì mà h không th nhn thc bng các giác quan thông thường nên h đã ph nhn nó. S ph nhn này mang đến nim s hãi. T đó, h thêu dt các giai thoi rùng rn, ly kỳ, không đúng s tht. Nếu chúng ta chp nhn ma qu hin hu như mt con voi hay con nga thì có l ta s không còn s hãi. Các ông đòi hi mt chng minh c th chăng?
- Dĩ nhiên, chúng tôi c
n mt bng chng hin nhiên …
- Đ
ược lm, các ông hãy nhìn đây.
         V
pháp sư m ngăn kéo ly ra mt cp que đan áo, mt bó len và mang ra góc phòng đ xung đt. Ông ta thong th:
- Chúng ta ti
ếp tc nói chuyn, ri các ông s thy.
        M
i người ngơ ngác, không hiu ông mun nói gì, giáo sư Mortimer nóng ny:
- N
ếu ông nghiên cu v cõi vô hình, xin ông gii thích v quan nim Thiên đàng, đa ngc cũng như đi sng sau khi chết ra sao?
        V
pháp sư nghiêm ging:
- Đó là m
t quan nim không đúng. S chết ch là mt giai đon chuyn tiếp ch không phi là hết. Vũ tr có rt nhiu cõi gii, ch không phi ch có mt cõi này.
- Khi ch
ết ta bước qua cõi trung gii và cõi này gm có by cnh khác nhau. Mi cnh được cu to bng nhng nguyên t rt thanh mà ta gi là “dĩ thái”. Tùy theo s rung đng khác nhau mà mi cnh gii mt khác. Tùy theo vía con người có s rung đng thanh cao hay chm đc, mà mi người thích hp vi mt cnh gii, đây là hin tượng “đng thanh tương ng” mà thôi. Khi va chết, th cht cu to cái vía được sp xếp li, lp thanh nh nm trong và lp nng trc bc phía ngoài, điu này cũng ging như mt người mc nhiu áo khác nhau vào mùa lnh, áo lót mc trong, áo choàng dy khoác ngoài. Vì lp v bc bên ngoài cu to bng nguyên t rung đng chm và nng n, nó thích hp vi các cnh gii tương ng cõi âm, và con người s đến vi cnh gii này. Sau khi đây mt thi gian, lp v bao bc bên ngoài dn dn tan rã ging như con người trút b áo khoác bên ngoài ra, tùy theo các lp nguyên t bên trong mà h thích ng vi mt cnh gii khác.
         C
như thế, theo thi gian, khi các áp lc vt cht tan rã hết thì con người tun t tiến lên nhng cnh gii cao hơn. Điu này cũng ging như mt qu bóng bay b ct vào đó nhng bao cát; mi ln ci b được mt bao thì qu bóng li bay cao hơn mt chút cho đến khi không còn bao cát nào, thì nó s t do bay bng. Trong by cnh gii ca cõi âm, thì cnh th by có rung đng nng n, âm u nht, nó là nơi cha các vong linh bt ho, nhng k sát nhân, người m s súc vt, nhng cn b xã hi, nhng k tư tưởng xu xa, còn đy thú tánh. Vì cõi âm, không có th xác, hình dáng thường biến đi theo tư tưởng nên nhng k thú tánh mnh m thường mang các hình dáng rt ghê rn, na người, na thú. Nhng người thiếu kiến thc rõ rt v cõi này cho rng đó là nhng qu s. Điu này cũng không sai s tht bao nhiêu vì đa s nhng vong linh này luôn oán hn, ham mun, thù hng và thường tìm cách tr v cõi trn.
          Tùy theo dc vng riêng tư mà chúng t tp quanh các nơi thích ng, dĩ nhiên người cõi trn không nhìn thy chúng được. Nhng loài ma đói khát quanh qun bên các chn trà đình tu quán, các nơi m s thú vt đ tìm nhng rung đng theo nhng khoái lc vt cht ti đây. Khi mt người ăn ung ngon lành h có các rung đng, khoái lc và loài mà tìm cách hưởng th theo tư tưởng này. Đôi khi chúng cũng tìm cách nh hưởng, xúi dc con người nếu h có tinh thn yếu đui, non nt. Nhng loài ma dc tình thì quanh qun nơi buôn hương bán phn, rung đng theo nhng khoái lc ca người chn đó, và tìm cách nh hưởng h. Nếu người sng s dng rượu, các cht kích thích thì ngay trong giây phút mà h không còn t ch được na, các loài ma tìm cách nhp vào trong thoáng giây đ hưởng mt chút khoái lc vt cht dư tha. Vì không được thõa mãn nên theo thi gian các dc vng cũng gim dn, các nguyên t nng trc cũng tan theo, vong linh s có các rung đng thích hp vi mt cnh gii cao hơn và y s thăng lên cõi gii tương ng. Dĩ nhiên, mt người có đi sng trong sch, tinh khiết s không lưu cõi này, mà thc tnh mt cõi gii tương ng khác. Tùy theo li sng, tư tưởng khi ta còn cõi trn mà khi chết ta s đến nhng cnh gii tương đng, đây chính là đnh lut “đng thanh tương ng, đng khí tương cu”.
       Toàn th
phái đoàn im lng nhìn nhau, v pháp sư Ai cp đã din t bng nhng danh t hết sc khoa hc, chính xác, ch không mơ h, vin vông. Dù sao, đây vn là mt lý thuyết rt hay, nhưng chưa chng minh được. Có th đó là mt gi thuyết ca nhng dân tc nhiu tưởng tượng như người Á châu chăng?
         Hamud m
m cười như đc được tư tưởng mi người:
- Các ông bi
ết rng tôi cũng là mt tiến sĩ vt lý hc tt nghip đi hc Oxford.    
          Giáo sư Harding git mình kêu lên:
- Oxford
ư? Ông đã tng du hc bên x chúng tôi sao?
- Chính th
ế, tôi tt nghip năm 1864, và là người Ai cp đu tiên tt nghip v ngành này.
(Ghi chú c
a giáo sư Spalding: Phái đoàn đã phi kim chi tiết này và h sơ đi hc Oxford ghi nhn có mt tiến sĩ người Ai cp tên là Hamud El Sarim nhp hc năm 1856 và tt nghip năm 1864 vi bng Tiến sĩ Vt lý).
- Nh
ưng làm sao ông biết rõ được cõi gii này? Ông đã đc sách v hay da trên nhng bng chng đâu?
- Tôi đã khai m
các giác quan th vía, nh công phu tu hành trong nhiu năm. Ngay khi còn là sinh viên tôi đã say mê môn Vt lý siêu hình (metaphysics). Tôi dành nhiu thi gi nghiên cu sách v khoa hc, nhưng đến mt lúc thì khoa hc phi bó tay. S nghiên cu dn dt tôi đến vi Khoa Huyn Bí hc. Tôi hc hi rt k v môn này, khi tr v Ai cp tôi may mn gp được các v đo sư uyên bác, nên s nghiên cu càng ngày càng tiến b. S nghiên cu dn dt tôi sang n đ và Tây Tng. Ti đây tôi gp mt Lt Ma chuyên nghiên cu v cõi âm, tôi đã hc hi rt nhiu vi v này. Sau đó, tôi tu nhp tht trong 10 năm lin và khai m được mt vài giác quan đc bit. T đó, tôi tha h nghiên cu cõi âm vì tôi có th sang tn đây hc hi và cõi này tr nên quen thuc, tôi kết bn vi rt nhiu sinh vt siêu hình, chúng giúp đ tôi rt nhiu.
Giáo s
ư Evans- Wentz ngp ngng:
- Ông mu
n nói rng ông kết bn vi ma?
- Dĩ nhiên, vì tôi dành tr
n thi gi hot đng bên cõi này, nên tôi có rt đông bn bè, phn lón là vong linh người quá c nhưng cũng có mt vài sinh vt có đường tiến hoá riêng, khác vi loài người, có loài khôn hơn người và có loi không thông minh hơn loài vt là bao…
- Giao thi
p vi chúng có li ích gì không?
- Các ông nên bi
ết cõi âm là mt thế gii l lùng, phc tp vi nhng lut thiên nhiên khác hn cõi trn. S đi li giao thip giúp ta thêm kiến thc rõ ràng…..
- Nh
ư thế có nguy him không?
- Dĩ nhiên, có nhi
u sinh vt hay vong linh hung ác, d tn…Mt s thy phù thu, thường liên lc vi nhóm này đ mưu cu li lc, cha bnh hoc thư phù, nguyn ra….
- Ông có th
làm như vy không?
V
pháp sư nghiêm mt:
- T
t c nhng vic gì có tính cách phn thiên nhiên, ngược lut to hoá đu mang li hu qu không tt. Mưu cu li lc cho cá nhân là điu ti k ca ai đi trên đường đo. Tôi không giao thip vi nhng loi vong linh này, vì chúng rt nguy him, hay phn phúc và thường giết chết k li dng chúng bt c lúc nào. Các ông nên nh tôi là mt khoa hc gia ch không phi mt thy pháp h cp hay mt phù thu cha bnh.
- Xin ông nói rõ h
ơn v nhng cnh gii cõi âm.
- Các ông nên bi
ết dù cõi nào, tt c cũng không ra ngoài các đnh lut khoa hc. Thí d như vt cht có ba th: th lng, th đc và th hơi, thì bên cõi này cũng có nhng th tương t. Lut thiên nhiên cho thyvt nng s chìm xung dưới và vt nh ni lên trên thì cõi vô hình cũng thế. Nguyên t cõi âm rung đng vi mt nhp đ khác vi cõi trn, các nguyên t rung đng tht nhanh dĩ nhiên phi nh hơn các nguyên t nng trược. Tóm li, tùy theo nhp đ rung đng mà to ra nhng cnh gii khác nhau, có by loi rung đng nên có by cõi gii. Các nguyên t rung đng chm chp phi chìm xung dưới vì nếu ta mang nó lên cao, sc ép s làm nó tan v nga
       Thí d
: Ta đt mt qu bóng xung nước nếu đến mt đ sâu nào đó sc ép ca nước s làm nó v tan. Loài cá cũng thế, có loi sng gn mt nước, có loi sng tn đáy đi dương. Nếu loi sng gn mt bin b mang xung đáy nó s b sc ép mà chết, ngược li nếu loài sng dưới đáycũng không th lên sát mt nước vì đã quen vi sc ép khác nhau. Cnh gii th by lúc nào cũng ti tăm, nng n vi các vong linh hình dáng ghê rn, nhưng hoàn toàn không có v qu s tra tn ti nhân. B lưu đày đây đã là kh s lm ri, các ông hãy tưởng tượng b dc vng hành h mà không th thõa mãn thì còn kh gp trăm ln b tra tn. Vong linh thèm mun nhưng không sao thõa mãn được, như đói mà không th ăn, khát không th ung. Do đó, theo thi gian y s hc bài hc chu đng, nhn nhc cho đến khi dc vng gim bt và tan ra thì y s thăng lên cnh gii th sáu.
       Cõi gi
i th sáu, có s rung đng rt ging như cõi trn, ti đây các vong linh ít còn thèm mun vt cht như ăn ung, dc tình, nhưng bn tâm vi nhng nh nhen ca cuc sng như thõa mãn bn ngã, ích k, ghen tuông, hn gin, v…v… Đa s có hình dáng ging như người cõi trn, nhưng l m không rõ. Vì s rung đng ca nguyên t gn ging như cõi trn nên h hay tr v cõi này, h thường nhp vào đng ct, các bui cu cơ, cu hn đ ch dn by b, nói chuyên vu vơ nhm thõa mãn t ái, bn ngã cá nhân. Vì đa s vong linh khi còn sng rt ham mê danh vng, chc tước, uy quyn nên khi h nhp vào đng ct, h thường t xưng là các đng này, đng n.     
      Theo th
i gian, các rung đng ham mun, các c chp v bn ngã, danh vng cũng tan biến nên h thăng lên cnh gii th năm. Cõi th năm có s rung đng thanh nh hơn cõi trn nên vong linh có th biến đi sc tướng rt nhanh chóng. Đây là mt thế gii vi nhng âm thanh màu sc l lùng d b mê hoc. Các vong linh đây đã bt ham mun v cá nhân, nhưng còn ham mun v tư tưởng, kiến thc. Đây là nơi cư ng ca nhng k đo đc gi, nhng k bo th nhiu thành kiến, nhng người trí thc t ph, v…v… Đây cũng là cõi có nhng sinh hot ca loài Tinh linh. Loài Tinh linh là nhng sinh vt vô hình có hình dáng hao hao ging như người mà ta thường gi là Thiên tinh (sylphs), Th đa (gnome), Phong tinh (elves), v…v… Mt s b thu phc bi các phù thy, pháp sư đ làm o thut hay luyn phép. Cõi này còn có s hin din ca nhng “hình tư tưởng”. Các ông nên biết, khi mt tư tưởng hay dc vng phát sinh thì chúng s dng tinh cht cõi này to nên mt hình tư tưởng thích hp. Đi sng ca chúng tùy theo sc mnh ca tư tưởng mnh hay yếu. Vì đa s tư tưởng con người còn mơ h nên hình tư tưởng ch to ra ít lâu là tan rã nga Mt người tp trung tư tưởng có th to ra mt hình tư tưởng sng lâu trong vài gi hay vài ngày.
      M
t pháp sư cao tay có th to ra các hình tư tưởng sng đến c năm hay c thế k, không nhng thế hình tư tưởng này còn chu s sai khiến ca ông t Các phù thu luyn thn thông đu da trên nguyên tc cu to mt sinh vt vô hình đ sai khiến. Hình tư tưởng không ch phát sinh t mt cá nhân mà còn t mt nhóm người hay mt quc gia, dân tc. Khi mt đoàn th, dân tc cùng mt ý nghĩ, h s to ra mt hình tư tưởng ca đoàn th, quc gia đó. Hình tư tưởng này s to mt nh hưởng vô cùng rng ln đi vi tình cm,phong tc, thành kiến ca quc gia, dân tc. Ta có th gi đó là “Hn thiêng sông núi” hay “Dân tc tính”.
       Khi sinh ra t
i mt quc gia, ta ít nhiu chu nh hưởng ca hình tư tưởng này. Dĩ nhiên chúng ch nh hưởng lên th vía, nghĩa là tình cm ca dân tc đó, ch không nh hưởng đến lý trí. Mt người sng nhiu bng lý trí s ít chu nh hưởng như người bình thường. Điu này gii thích ti sao mt dân tc có tâm hn mơ mng như thi sĩ khi dân tc khác li có đu óc thc tế mc dù trên phương din đa lý, h không cách xa nhau my và ít nhiu chia s mt s quan nim v tôn giáo, phong tc, tp quán. Cnh gii cõi th tư sáng sa hơn và dĩ nhiên nguyên t cõi này rung đng rt nhanh. Phn ln nhng vong linh tiến hoá, thánh thin, nhng nhà trí thc trm mc nhưng còn quyến luyến mt ít dc vng khi chết đu thc tnh cnh gii này. Đa s đu ý thc ít nhiu, nên h bt đu ci b nhng ham mun, quyến luyến. Đây cũng là ch h hc hi và nh hưởng ln nhau, và đôi khi kêt nhng liên h đ cùng nhau tái sinh trong mt gia đình hay quc gia.
       Cõi gi
i th ba chói sáng, có nhng rung đng nh nhàng. Ti đâu có nhng linh hn t tâm nhưng vng v, nhng tu sĩ thành tâm nhưng thiếu trí tu, nhng nhà lãnh đo anh minh nhưng thành kiến. Đây cũng là mt cnh gii ca mt s thn linh (devas) như Cm đc thiên thn (Kamadeva), Hu sc thiên thn (Rupadeva), và Vô sc thiên thn (Arupadeva). Các thn linh này có đi sng và tiến hoá cao hơn trình đ ca nhân loi. Cõi gii th hai và th nht cu to bng nhng nguyên t hết sc thanh thoát, rung đng rt nhanh và tràn đy ánh sáng. Đây là cõi gii mà nhng người tiến hoá rt cao, rt t nh không còn dc vng, ham mun, lưu li đ hc hi, trao đi kinh nhigm, phát trin các đc tính riêng trước khi siêu thoát lên cnh gii cao hơn.
- Nh
ư thế người chết thường lưu li cõi Trung gii bao nhiêu lâu?
- Th
i gian lưu li đây hoàn toàn tùy thuc vào dc vng con người, có người ch ghé li đây vài gi, lp tc đu thai tr li. Có k đây hàng năm và có k lưu li đây hàng thế k… Đ siêu thoát, th vía phi hoàn toàn tan rã hết thì mi lên đến cõi Thượng thiên hay Siêu thoát.
       Tóm l
i danh t như Thiên đàng hay đa ngc ch là nhng biu tượng ca nhng cnh cõi Trung gii (Kamaloka). Tùy theo s sp xếp ca th vía khi chết, mà ta thc tnh mt cnh gii tương ng.
       M
i người yên lng nhìn nhau, nhng điu Hamud gii thích hoàn toàn hp lý và hết sc khoa hc, không hoang đường chút nào. Nhưng làm sao chng minh nhng điu mà khoa hc thc nghim không th nhìn thy được? Dù sao Hamud cũng là mt Tiến sĩ Vt lý tt nghip đi hc ni tiếng nht Âu châu ch không phi mt phù thu vô hc chn hoang vu. Ít nhiu, ông ta cũng có mt tinh thn khách quan vô tư ca mt khoa hc gia ch không mê tín d chp nhn mt lý thuyết vu vơ, không kim chng. Nhưng làm sao có th thuyết phc nhng người Âu M vn rt t hào, nhiu thành kiến và tin tưởng tuyt đi khoa hc.
         Hamud m
m cười tiếp tc:
- S
hiu biết v cõi vô hình rt quan trng, vì khi hiu rõ nhng điu xy ra sau khi chết, ta s không s chết na. Nếu có chết ch là hình hài, xác thân ch không phi s sng, và hình hài có chết đi, thì s sng mi tiếp tc tiến hoá mt th khác tinh vi hơn. Đây là mt vn đ hết sc hp lý và khoa hc cho ta thy rõ s công bình ca vũ tr. Khi còn sng, con người có dc vng này n, khi dc vng được thõa mãn, nó s gia tăng mnh m, đng thi các cht thô kch, các rung đng nng n s b thu hút vào th vía. Sau khi chết, dc vng này tr nên mnh m vì không còn lý trí kim soát na, chính thế nó s đt cháy con người ca t S nung đt ca dc vng chng phi đa ngc là gì? Ging như đc tính, phm hnh khi còn tr, quyết đnh điu kin sinh sng lúc tui già, đi sng cõi trn quyết đnh đi sng bên kia ca t. Lut này hết sc hp lý và d chng minh. Khi còn tr ta tp th thao, gi thân th kho mnh, thì khi v già ta s ít bnh tt. Khi còn tr ta chu khó hc hi, có mt ngh nghip vng chc thì khi v già đi sng được bo đm hơn, có đúng thế không? Nhng người nào chế ng được dc vng thp hèn, làm ch được đòi hi th xác, thì các dc vng này không th hành h khi ta chết.
       Lu
t thiên nhiên đnh rng khi v già th xác yếu dn, đau m, khiến cho ta bt đi các ham mun và nh thế, dc vng cũng gim bt rt nhiu nên th vía cũng thanh lc bt các cht nng n, ô trượt đ khi chết, s thc tnh cnh gii cao thượng hơn. Trái li, nhng người còn tr, lòng ham mun còn mnh m, nếu chết bt đc kỳ t thường đau kh rt nhiu và phi lưu li cõi Trung gii lâu hơn. Nếu hiu biết như thế, ta cn phi duyt xét li đi sng ca mình cõi trn đ khi lưu li nhng cnh gii thp thi, nng n bên cõi âm. Nhng người ln tui cn chun b đ dt b các quyến luyến, ràng buc, các lo lng ưu phin, các tranh chp, gin hn, phi biết x ly, dt b mi phin não đ mau chóng siêu thoát. Mt s chun b cõi trn s rút ngn thi gian bên cõi âm và chóng thúc đy thi gian lên cõi gii cao hơn.
- Nh
ưng còn các ma qu thì sao?
- Các ông c
cho rng ma qu là mt thc th thế nào đó, khác hn loài người. Tht ra, phn ln chúng là nhng vong linh sng cnh gii th by, th sáu mà thôi. Chúng còn lưu luyến cõi trn, còn say mê dc vng không sao thoát ra khi cnh gii này… Lut thiên nhiên không cho phép chúng tr li cõi trn, nhưng cũng có nhng trường hp đc bit, khiến người cõi trn trong mt thoáng giây có th nhìn thy chúng…
        Khoan đã, ……các ông hãy xem kìa, người bn ca tôi đã làm xong vic.
        Hamud ch
vào góc phòng nơi ông ta đ bó len và cây kim đan áo. Mi người bước đến gn và thy mt chiếc áo len đan bng tay đã thành hình t lúc nào không ai rõ. Chiếc áo đan tay rt vng v, không khéo léo nhưng trên ngc có thêu tên giáo sư Mortimer. V pháp sư gii thích:
- Con ma này r
t nghch, và thường quanh qun đây. Tôi yêu cu hn đan chiếc áo len cho các ông đ làm bng chng. Đ tránh vic các ông cho rng tôi làm trò o thut, tráo vào đó mt chiếc áo len khác, tôi yêu cu hn thêu tên người nào trong phái đoàn có nhiu nghi ng nht. Các ông đu biết rng t khi gp g tôi không h hi tên các ông, và nếu chiếc áo này không đan riêng cho các ông thì còn ai na?
       Qu
thế, v pháp sư gy gò không th mc chiếc áo đan to tướng , rt va vn cho giáo sư Mortimer, mt người Âu mà kích thước đã rt ư quá kh, so vi nhng người Âu khác. Đó là chưa k vòng bng khng l, rt hiếm có ca ông này. Hơn na, áo này cũng không th may sn đ bán vì đường kim mũi ch rt ư vng v, nếu có bán, cũng chng ai mua. Ti nơi hoang vu, không có ai ngoài v pháp sư và phái đoàn, s kin này qu tht rt l lùng.
Giáo s
ư Evans-Wentz thc mc:
- Nh
ư vy ông có th sai khiến ma qu hay sao?
- Tôi không ph
i là mt phù thy, li dng quyn năng cho tư li, mà ch là mt người có rt nhiu bn hu vô hình bên cõi âm. Tôi hiu rõ các lut thiên nhiên như Luân hi, Nhân qu, và hu qu vic th cúng ma qu đ mưu cu mt cái gì. Tôi ch là mt khoa hc gia nghiên cu cõi vô hình mt cách đng đn. S nghiên cu nhng hin tượng siêu hình là mt khoa hc hết sc đng đn, ch không phi mê tín d đon. Nhiu người thường t ý chê cười khi nói đến vn đ ma qu, nên nhng ai có gp ma, cũng ch dám nói vì s b chê cười hay cho là lon trí. Nếu người nào không tin hãy nghiên cu và chng minh mt cách khoa hc rng ma qu ch là nhng gi thuyết tưởng tượng, còn như ph nhn không dám chng minh ch là mt cái c che du s s hãi. Điu khoa hc chưa chng minh được không có nghĩa là điu này không có tht, vì mt ngày nào đó, khoa hc s tiến đến mc mà h có th chng minh tt c. Nhng phương pháp thông thường như cu cơ, đng ct, thường gp sai lm vì như tôi đã trình bày, các vong linh nhp vào phn ln cũng có kiến thc gii hn cnh gii nào đó. Đôi khi h cũng trích dn vài câu trong “Thánh kinh”, hoc sách v, kinh đin đ nâng cao giá tr li nói, điu này có khác nào nhng nhà chính tr khi din thuyết.
       Ph
ương pháp khoa hc chính xác nht là phi t mình qua hn thế gii đó nghiên cu. Các ông nên biết thân th chúng ta không phi môi trường duy nht ca linh hn và giác quan ca nó cũng không phi phương tin duy nht đ nghiên cu ngoi cnh. Nếu ta chp nhn rng vũ tr có nhiu cõi gii khác nhau và mi th con người tương ng vi mt cõi, thì ta thy ngay rng th xác cu to bng nguyên t cõi trn nên ch gii hn trong cõi này được thôi. Các th khác cũng có giác quan riêng ca nó và khi giác quan th vía được khai m, ta có th quan sát các cõi gii vô hình d dàng. Khi t trn, th xác tiêu hao, các giác quan không còn s dng được na thì linh hn s tp phát trin các giác quan th vía ngay. Nếu biết cách khai m các giác quan này khi còn sng, ta có th nhìn thy cõi âm mt cách d dàng.
Giáo s
ư Allen ngp ngng:
- Nh
ưng có mt quan nim li cho rng, sau khi chết linh hn s lên Thiên đàng hay xung đa ngc vĩnh vin, điu này ra sao?
Hamud l
c đu:
- Đó là m
t quan nim không hp lý, vì điu này cho rng khi chết linh hn s đi thay toàn din. Sau khi chết, linh hn s mt hết tính xu đ tr nên toàn thin, tr nên mt v thiên thn vào cõi Thiên đàng hoc là linh hn có th mt hết các tính tt đ tr nên xu xa, tr nên mt th ma qu b đy vào đa ngc. Điu này vô lý vì s tiến hoá phi t t, ch không th đt ngt được. Trên thế gian này, không ai toàn thin hay toàn ác. Trong mi chúng ta đu có các chng t xu, tt do các duyên, nghip t tin kiếp đ li; tùy theo điu kin bên ngoài mà nhng chng t này ny mm, phát trin hay thui cht, không th phát trin. Mt người tu thân là mt người biết mình, lo vun xi tinh thn đ các nhân tt phát trin, ging như người làm vườn lo trng hoa và nh c di. Thc ra, khi sng và chết, con người không thay đi bao nhiêu. Nếu khi sng h ăn tham thì khi chết, h vn tham ăn, ch có khác ch, điu này s không còn được thõa mãn vì th xác đã hư thi, tan rã mt ri. Sau khi chết, tìm v nhà thy con cháu ăn ung linh đình mà h thì không sao ăn được, lòng ham mun gia tăng cc đ như la đt gan, đt rut, đau kh không sao t được.
- Nh
ư ông đã nói, loài ma đói thường rung đng theo không khí quanh đó, như thế h có thoa? mãn không?
- Khi ng
ười sng ăn ngon có các tư tưởng khoái lc thì loài ma đói xúm quanh cũng tìm cách rung đng theo tư tưởng đó, nhưng không làm sao thõa mãn cho được. Điu này ví như khi đói, nghĩ đến món ăn ngon ta thy khoan khoái, a nước bt nhưng điu này đâu có thõa mãn nhu cu bao t đâu. Các loi ma hung d, khát máu thường t tp nơi m s súc vt, lò sát sinh đ rung đng theo nhng không khí thô bo đó. Nhng người giết súc vt trong nhà vô tình mi gi các vong linh này đến, s có mt ca h có th gây nhiu nh hưởng xu, nht là cho nhũng người d th cm.
- Đa s
mi người đu cho rng ma qu thường xut hin nghĩa đa, điu này ra sao?
- S
hin hình nghĩa đa ch là hình nh ca th phách đang tan rã, ch không phi ma qu, vong linh. Khi ta chết, th xác hư thi thì th phách vn là th trung gian gia th xác và th vía cũng tan rã theo. Th phách được cu to bng nhng nguyên t tương đng vi nguyên t cõi trn. Nhưng trong đó có nhiu nguyên t "dĩ tháí", nên nh hơn, nó thu thp các sinh lc còn rơi rt trong th xác, đ c gng kéo dài s sng thêm mt thi gian na. Vì đang tan rã nên th phách không hoàn toàn, do đó, đôi khi ta thy trên nghĩa đa có nhng hình nh người ct đu, ct chân, bay là là trên các nm m, người không hiu thì gi đó là ma. Theo s hiu biết ca tôi, thì vic thiêu xác tt đp hơn vic chôn ct, vì đ th xác tan rã t t làm cho linh hn đau kh không ít và thường trong mt giai đon hôn mê, bt đng mt thi gian rt lâu. Thiêu xác khiến vong linh thy mình không còn gì quyến luyến na nên siêu thoát nhanh hơn nhiu.
- Ma qu
thường thuc thành phn nào trong xã hi?
- Chúng thu
c đ mi thành phn, tùy theo dc vng khi còn sng. Người chết bt đc kỳ t thường lưu li cõi âm lâu hơn người chết già vì còn nhiu ham mun hơn. Nhng k sát nhân b hành quyết vn sng trong cnh tù ti, gin hn và có ý đnh tr thù. Mt người t t đ trn n đi cũng thế, y s hôn mê trong trng thái kh s lúc t t rt lâu. Đnh lut cõi âm xác nhn rng: “Chính cái dc vng ca ta quyết đnh cnh gii ta s đến và lưu li đó lâu hay mau”.
- S
phn ca nhng người quân nhân t trn thì ra sao?
- H
cũng không ra ngoài lut l đó, tùy theo dc vng tng cá nhân. Tuy nhiên, người hy sinh tính mng cho mt lý tưởng có mt tương lai tt đp hơn, vì cái chết cao đp là mt bc thang ln trong cuc tiến hoá. H đã quên mình đ chết và sng cho lý tưởng thì cái chết đó có khác nào nhng v thánh t đo. Dĩ nhiên không phi quân nhân nào cũng sng cho lý tưởng và nhng k giết chóc vì oán thù và chết trong oán thù li khác hn.
- Nh
ư ông nói thì người chết vn thy người sng?
- Th
t ra phi nói như thế này. Khi chết các giác quan th xác đu không s dng được na, nhưng người chết vn theo dõi mi s d dàng vì các giác quan th vía. Không nhng thế h còn biết rt rõ tư tưởng, tình cm liên h; mc dù h không còn nghe thy như chúng ta. Nh đc được tư tưởng, h vn hiu điu chúng ta mun din t.
- Nh
ư vy thì h gn hay xa chúng ta?
- Khi m
i t trn, người chết luôn quanh qun bên gia đình, bên nhng người thân nhưng theo thi gian, khi ý thc hoàn cnh mi, h s tách ri các ràng buc gia đình đ sng hn cõi gii ca h.
- Nh
ư thế có cách nào người sng tiếp xúc được vi thân nhân quá c không?
- Đi
u này không có gì khó. Hãy nghĩ đến h trong gic ng. Tht ra nếu hiu biết thì ta không nên quy ry, vì làm thế ch gây tr ngi cho s siêu thoát. S chết là bước vào mt đi sng mi, các sinh lc t trước vn hướng ra ngoài, thì nay quay vào trong, linh hn t t rút khi th xác bng mt bí huyt trên đnh đu. Do đó, hai chân t t lnh dn ri đến tay và sau cùng là trái tim. Lúc này người chết thy rt an tĩnh, nh nhàng không còn b nh hưởng vt cht. Khi linh hn rút lên óc, nó s khơi đng các ký c, c cuc đi s din li như cun phim. Hin tượng này gi là “hi quang phn chiếu” (Memory projection). Đây là mt giây phút hết sc quan trng vì nó nh hưởng rt ln đến đi sng cõi bên kia. Si dây t đin liên h gia th xác và th phách s đt hn. Đây là lúc người chết hoàn toàn hôn mê, vô ý thc đ linh hn rút khi th phách và th vía bt đu lo bo v s sng ca nó bng cách xếp li tng lp nguyên t, lp nng bc ngoài và lp thanh nh trong. S thu xếp này n đnh cõi gii nào vong linh s đến.
- Ông du hành sang cõi âm th
ế nào?
- Nói nh
ư thế không đúng lm, vì ám ch mt s di chuyn t nơi này đến nơi khác. Các cõi tht ra cùng mt nơi ch khác nhau chiu không gian và thi gian. Sang cõi âm là s chuyn tâm thc, s dng giác quan th vía đ nhn thc ch không phi đi đến mt nơi nào hết. S dĩ cõi trn không thy cõi âm vì nguyên t cu to nó quá nng n, rung đng quá chm không th đáp ng vi s rung đng nhanh ca cõi âm. Quan nim v không gian cũng khác vì đây là cõi tư tưởng, nghĩ đến đâu là ta đến đó lin, mun gp ai ch cn gi hình nh người đó trong tư tưởng ta s gp người đó ngaỵ. Khi di chuyn ta có cm giác như lướt trôi, bay bng vì không còn đi bng hai chân như th xác.
- Nh
ng người chết nhn thc v đi sng mi ra sao?
- Tr
nhng k cc kỳ hung d, ghê gm, đa s mi người thc tnh trong cnh gii th năm hoc th sáu, vn có rung đng không khác cõi trn là bao. Lúc đu h còn b ng, hoang mang nhưng sau s quen đi. Tùy theo tình cm, dc vng mà h hành đng. Tôi đã gp vong linh ca mt thương gia giàu có, ông này c quanh qun trong ngôi nhà cũ nhiu năm, ông cho tôi biết rng ông rt cô đơn và đau kh. Ông không có bn và cũng ch cn ai. Ông tr v căn nhà đ sng vi k nim xưa nhưng ông bun vì v con ông vn còn đó nhưng ch ai đ ý đến ông. H tin rng ông đã lên Thiên đàng, vì h đã b ra nhng s tin, t chc các nghi l tôn giáo rt ln, mt tu sĩ đã xác nhn thế nào ông cũng được lên thiên đàng. Tôi khuyên ông ta nên ci b các quyến luyến đ siêu thoát nhưng ông ta t chi. Mt vài người thân đã qua đi cũng đến tìm gp, nhưng ông cũng không nghe h. Có l ông ta s còn đó mt thi gian lâu cho đến khi các lưu luyến phai nht hết.    
       Tôi đã g
p nhng vong linh quanh qun bên cnh cơ s mà h gy dng nên, h vô cùng đau kh và tc gin vì không còn nh hưởng được gì, h rt kh s khi người ni nghip, con cháu có quyết đnh sai lm, tiêu phá cơ nghip. Tôi đã gp nhng người chôn ct ca ci, php phng lo s có k tìm ra, h vn quanh qun gn đó và đôi khi tìm cách hin v da nt nhng người bén mng đến gn nơi chn du. Vong linh ghen tuông còn kh s hơn na; h không mun người h yêu mến chia s tình yêu vi k khác. Đôi khi h điên lên khi chng kiến s âu yếm gia người h yêu mến và người khác. Dĩ nhiên h không th làm gì được nên vô cùng kh s.
        Nh
ng nhà lãnh đo, nhng vua chúa, nhng người hng hách quyn uy thì cm thy bt lc khi không còn nh hưởng gì được na, nên h hết sc đau kh. Hãy ly trường hp mt vong linh chết đui, vì y không tin mình đã chết, nên c trong tình trng lúc chết, nghĩa là ngp nước. Vì đu óc hôn mê, nên y không nhìn thy cõi âm, mà vn gi nguyên hình nh cõi trn, dĩ nhiên nó ch nm trong tư tưởng ca y mà thôi. Nói mt cách khác, thi gian như ngng li, y c thế hôn mê trong nhiu năm. Tôi đã c gng thuyết phc nhưng nói gì y cũng không nghe, tôi bèn yêu cu y tr v nhà, đu óc y hôn mê quá ri, nên cũng không sao tr v được. Nh các bn bè cõi vô hình, tôi tìm được tên tui, và đa ch thân nhân vong linh. Tôi tiếp xúc vi h và yêu cu lp mt nghi l cu siêu đ cnh tnh vong linh. Nh sc chú nguyn mãnh lc ca bui cu siêu, tôi thy vong linh t t tnh táo ra, nghe được li kinh. Y tr v nhà và chng kiến bui cu siêu ca con cháu gn 60 năm sau khi y qua đi. Sau đó y chp nhn vic mình đã chết và siêu thoát…
- Ông cho r
ng s cu nguyn có li ích đến thế sau?
-
Cầu siêu cho vong linh là một điều hết sức quan trọng và ích lợi, vì nó chứa đựng một sức mạnh tư tưởng vô cùng mãnh liệt. Oai lực lời kinh và âm hưởng của nó thật là vô cùng ở cõi âm nếu người ta tụng niệm chú tâm, sử dụng hết cả tinh thần. Tiếc thay, người đời chỉ coi tụng niệm như một hình thức. Họ chỉ biết đọc các câu kinh trên đầu môi, chót lưỡi chứ không biết tập trung tinh thần, nên mất đi phần nào hiệu nghiệm. Sự cầu nguyện có một sức mạnh kinh khủng, có thể dời núi lấp sông, đó là bí huyết khoa “Mật tông Tây Tạng”.
- Nh
ư ông nói thì tôn giáo Tây Tng có hiu nghim nhiu hay sao?
- V
n đ cu nguyn cho người chết không phân bit tôn giáo và cũng không cn theo mt nghi thc, nghi l nào nht đnh, mà ch cn tp trung tư tưởng, hết sc chú tâm cu nguyn. Theo s hiu biết ca tôi thì tôn giáo nào cũng có nhng nghi l riêng và nghi l nào cũng tt nếu người thc hành thành tâm.
- Nh
ư vy nghi l ra ti trước khi chết có ích li gì không?
- M
t s người tin rng, hnh phúc vĩnh cu ca con người tùy thuc tâm trng y lúc t trn. Nếu lúc đó y tin rng mình được cu ri thì như được mt vé phi cơ lên Thiên đàng, còn không y s xung đa ngc. Điu này gây nhiu s hãi, lo âu vô ích. Nếu mt người chết thình lình thì sao? Phi chăng h s xung đa ngc? Nếu mt tín đ hết sc ngoan đo nhưng chết ngoài trn mc thì sao? H đâu được hưởng nghi l ra ti? S chun b hu hiu nht là có mt đi sng thanh cao, nếu ta đã có mt đi sng cao đp, thì tâm trng khi chết không quan trng. Trái li, ta không th ao ước mt tương lai tt đp dù tang l được c hành bng các nghi l to ln, linh đình nht. Dù sao, tư tưởng chót trước khi lìa đi cũng rt hu ích cho cuc sng mi bên kia ca t . Nó giúp vong linh tnh táo, d thích hp vi hoàn cnh mi hơn. Mt cái chết thoi mái, ung dung phi hơn mt cái chết qun qui, chết không nhm mt được. Theo tôi thì s hiu biết v cõi vô hình, s chun b cho cái chết là điu hết sc quan trng, cn được ph biến rng rãi, nhưng tiếc là ít ai chú ý đến vic này.
- V
y theo ông, chúng ta cn có thái đ gì?
- Đ
i vi người Âu Tây, đi sng bt đu khi lt lòng m, và chm dt lúc chết. Đó là mt quan nim cn thay đi. Đi sng cõi trn ch là mt phn nh ca chu kỳ kiếp sng. Chu kỳ này được biu hin bng mt vòng tròn mà s sng và chết là nhng nhp cu chuyn tiếp gia hai cõi âm, dương, gia thế gii hu hình và vô hình. Trên con đường tiến hoá, còn hng ha sa s các chu kỳ, các kiếp sng cho mi cá nhân. Linh hn t cõi Thượng gii cũng phi qua cõi Trung gii. Phn cõi trn ch là mt phn nh ca mt kiếp sng mà thôi. Trong chu kỳ này, phn quan trng ch vòng tròn tiến sâu vào cõi trn và bt đu chuyn ngược tr lên. Đó là lúc linh hn hết tha thiết vi vt cht, mà có ý hướng v tâm linh. Các c thư đã vch ra mt đi sng cõi trn như sau: 25 năm đu đ hc hi. 25 năm sau đ lo cho gia đình. Đây là giai đon tiến sâu vào trn thế, 25 năm sau na phi t b vic đi đ lo cho tâm linh. Đó là thi đim quan trng đ đi ngược lên, hướng v tâm linh, và 25 năm sau chót phi t b tt c, ch tham thin, quán tưởng nơi rng sâu, núi thm.
       Đ
i vi người Á châu thì 50 tui là lúc t b vt cht đ hướng v tâm linh, nhưng người Âu châu li khác. H ham mê làm vic đến đ mù quáng, cho đến già vn tranh đu hết sc vt v, cho dc vng, cho bn ngã, cho s sng còn, cho s th hưởng . Do đó, đa s mt quân bình và khi chết hay gp các nghch cnh không tt. Theo ý tôi, chính vì s thiếu hiu biết v cõi âm nên con người gây nhiu tai hi cõi trn. Chính vì không nhìn rõ mi s mt cách tng quát, nên h mi gây lm li, ch nếu biết t l đi sng cõi trn đi vi toàn kiếp người, thì không ai dn sc đ ch lo cho 1/3 kiếp sng, mà sao lãng các cõi trên. Nếu con người hiu rng quãng đi cõi trn rt ngn ngi, đi vi trn kiếp người và đi sng các cõi khác còn gn vi chân lý, s tht hơn thì có th h đã hành đng khác đi chăng? Có l vì quá tin tưởng vào giác quan phàm tc, nên đa s coi thế gii hư o này là tht và cõi khác là không có…
- Nh
ưng nếu ông cho rng các cõi kia còn gn vi s tht hơn, thì ti sao ta li kéo lê kiếp sng tha cõi trn làm gì? Ti sao không rũ nhau đi sang cõi khác có tt hơn không?
Hamud m
m cười:
- Tuy cõi tr
n hư o, nhưng nó có nhng li ích ca nó, vì con người ch có th tìm hiu, và phát trin xuyên qua các rung đng thô thin này thôi. Cõi trn có các bài hc mà ta không tìm thy đâu khác. Chính các bc Chân Tiên, B Tát trước khi đc qu v đu phi chuyn kiếp xung trn, làm các công vic vĩ đi như mt th thách cui cùng. Mun khai m quyn năng, con người phi tiếp nhn các bài hc cõi trn, nh hc hi nhng bài hc này, h mi tr nên nhy cm vi các rung đng cõi trên.
_______________


Tài liệu sưu tầm từ: Võ Kim Thoàn
Hồ Xưa trình bày kỷ thuật và chuyển tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét