Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2016

ĐỆ Nhất Thống (Đau Nhất)


第 一 痛
權 能 如 手 掌
有 指 高 低 常
必 然 宜 偃 倒 高 更 痛 多 張
ĐỆ NHẤT THỐNG
Quyền năng như thủ chưởng
Hữu chỉ cao đê thường
Tất nhiên nghi yển đảo
Cao cánh thống đa trương.
 
CHÂU KIM LANG ( diễn nôm).


ĐAU NHẤT
Chức quyền như bàn tay
Có ngón cao ngón thấp
Chỏng ngược dộng xuống tất
Ngón càng cao đau nhất.
 
NGUYỄN QUỐC NAM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét