Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

Họa thơ Hàn Mặc Tử : GÁI Ở CHÙAGÁI Ở CHÙA
Rng thin thp thoáng dng qun thoa,
Khuê các trâm anh cũng r
a à?
Mùi t
c chưa chi mà vi chán,
Cu
c đi mi thế đã lo xa.
Nh
t mùi son phn say mùi đo,
Chán c
nh phin ba mến cnh chùa.
Dì nguy
t tr trêu lòng d thim,
Trăm năm n
đ thit thòi hoa.
Tác giả: Hàn Mặc Tử

HỌA:
Thp thoáng rng thin bóng dáng thoa,
Trâm anh khuê các thế sao à?
Chưa chi đã chán xa mùi tc,
Mi thế cuc đi lo quá xa.
Son phn nht mùi say bến đo,
Phiền ba chán nãn mến sân chùa.
Tr trêu dì nguyt trêu lòng d,
N đ thit thòi s kiếp hoa.
HỒ NGUYỄN (13-12-16)


Họa 2:
Thin môn ai đng dáng hình thoa,
Đài các anh th
ư cũng thế à?
Tr
n tc c sao mà vi lánh?
Th
ế gian ai n phi lìa xa!

 Chìm trong bến đc, ri tam bo,
Ni gia dòng trong, đến ca chùa.
T
o hóa trêu người thêm chán ngán,
Chôn vùi tr
n kiếp mt đ
i hoa.
Nguyên Cang (22/12/16)


 Hoa  3  :CỬA THIỀN

Bóng ai thấp thoáng má hồng thoa,
Đài các khuê môn đến thế à ?
Trần tục giáng tiên buông bỏ hết,
Cõi phàm ngọc nữ sớm rời xa.
Phấn son đành đoạn, nâu sồng áo,
Chay lạt cửa thiền , quét lá đa
Nguyệt Lão chẳng xe cho chỉ thắm
Ông Tơ nỡ phí một đời hoa...

Mai Xuân Thanh

Kính tặng và kính mời họa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét