Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

TIN BUỒN VÀ PHÂN ƯU (Bạn Đào Minh Răng tạ thế)
PHÂN ƯU


Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:

Bạn Đoàn Minh Răng
Pháp danh Phổ Hội
cựu học sinh
Trung Học Công Lập Tây Ninh.
                                    
                                Đã mãn phần vào ngày 31 tháng 10, 2016
                                 tại Seattle, Washington
                                  Hưởng dương 67 tuổi.

Lễ Tưởng Niệm và Cầu Siêu 49 ngày
sẽ được cử hành
vào lúc 11 giờ sáng ngày 18/12/2016
tại chùa Liên Hoa
9561 Bixby Avenue
Garden Grove, CA 92841.

Chúng tôi thành kính phân ưu cùng
gia đình bạn Đoàn Minh Răng.

Nguyện cầu hương hồn bạn Đoàn Minh Răng
được sớm siêu thoát.


Một nhóm cựu giáo chức và cựu học sinh
LIÊN TRƯỜNG TÂY NINH

1 nhận xét: