Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2017

7 ĐIỀU CẦN HỌC SUỐT ĐỜI

   Thứ nhất, "Học nhận lỗi".

     Con người thường không chịu nhận lỗi
lầm về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho
người khác,  cho rằng bản thân mình  mới
đúng, thật ra không biết nhận lỗi  chính  là
một lỗi lầm lớn.<!>(Dam Ho chuyển)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét